Transfüzyon Komitesi
06 Şubat 2020

Transfüzyon Komitesi

KURULUŞU:

 • Hastane yönetimi, kan merkezi ve kan ürünleri kullanılan tüm bölümler ve kan merkezi transfüzyon komitesinde temsil edilmelidir.
 • Hastane başhekimi veya görevlendireceği bir başhekim yardımcısı komitede bulunmalıdır.
 • Kan merkezinden sorumlu doktor mutlaka komite üyesi olmalıdır.
 • Cerrahi, anesteziyoloji, dahiliye, pediatri, kadın hastalıkları ve doğum bölümlerinin temsilcileri ile eğer hastanede mevcut ise hematoloji, onkoloji, yenidoğan ünitesi, ortopedi, nefroloji (hemodiyaliz), kardiyovasküler cerrahi, kan merkezi laboratuvar uzmanı komitede yer almalıdır.
 • Yoğun transfüzyon yapan servisler ile kan merkezinden birer temsilci hemşire, istatistikler ve kayıtlar önem taşıyacağından bir istatistik veya arşiv görevlisi komitede bulunmalıdır.
 • Uzman sayısının bu yapılanmaya yeterli olmadığı hastanelerde bu konuda ilgi, istek ve bilgi birikimine sahip uzmanlar komiteyi oluşturmalıdır.
 • Konuya ilgi duyan sağlık personelinin toplantılara katılmasına izin verilmelidir.
 • Hastanenin kan kullanım politikasında doğrudan etkin olan kan merkezi sorumlu doktoru komitenin mutlak üyesi olmalıdır. Ancak başkan olması zorunlu değildir. Hastanede hematoloji uzmanı var ise, hematoloji uzmanının başkan olması tercih edilmelidir.

GÖREV TANIMI:

 • Kalitenin artırılması ve korunması yönünde kalite sistemi içerisinde belirlenen görevlerini yerine getirir.
 • Hastanede transfüzyon pratiğinin tüm yönleri transfüzyon komitesi tarafından gözden geçirilmeli, politikalar oluşturulmalı ve denetlenmelidir.
 • Komite, kuruluşunu takiben, hastanedeki mevcut kan ve kan ürünleri kullanım durumunu

            irdelemeli ve mevcut verilere göre çalışma stratejileri ve öncelikli girişimleri     belirlemelidir.

 • Transfüzyon uygulamalarının denetlenmesi için kriterler geliştirilmelidir.
 • Transfüzyon merkezinin istatistik raporları gözden geçirilip analiz edilmelidir.
 • Güvenli transfüzyonu sağlamak amacıyla;

      a-Kan gruplaması, cross-match, antikor tarama ve tanımlama çalışmalarında kullanılan   yöntemler,

      b-Transfüzyonla bulaşan infeksiyonları önlemeye yönelik testlerde kullanılan yöntemler,

      c-Kan ve Kan Komponentlerinin hazırlama tekniklerini ve hastanede kullanım oranları     irdelenerek uygun politikalar oluşturulmalıdır.

 • Hastanede gözlenen transfüzyon reaksiyonları değerlendirilmeli, önlemeye yönelik tedbirler alınmalıdır.
 • Kan ve Kan Ürünleri kullanım durumu değerlendirilmeli, bu hasta bakımının kalitesini artıracak şekilde düzenlenmelidir.
 • Kan merkezinin, kan temini, kan alma, kan hazırlama ve kan işleme konularında yeterli ve güvenli çalışmasını sağlamak için gerekli personel ve ekipman durumu değerlendirilmeli ve eksiklerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
 • Transfüzyon yapılan servislerde işlemlerin tespit edilen standartlara uygun yapılıp yapılmadığı düzenli aralıklarla denetlenmelidir.
 • Hastane personelinin transfüzyon pratiği konusunda eğitilmesi sağlanmalı, hizmet içi eğitimin sürekliliği takip edilmelidir.
 • Kalite güvencesi konusunda gerekli olan durumlarda hastanenin diğer komite ve komisyonlarına tavsiyelerde bulunmalıdır.
 • Komite, yılda en az 4 kez, gerektiğinde daha sık toplanmalı, toplantılardan hastane personeli haberdar edilmeli, toplantıda alınan kararlar karar defterine kaydedilmeli ve raporlar hastane personeline sunulmalıdır.