Enfeksiyon Komitesi
26 Ağustos 2019

Enfeksiyon Komitesi

GÖREV TANIMI:

 • Kalitenin artırılması ve korunması yönünde kalite sistemi içerisinde belirlenen görevlerini yerine getirir.
 • Enfeksiyon kontrol komitesi, enfeksiyon kontrolünde en üst karar organı olarak çalışır ve düzenli olarak yılda en az üç defa toplanır.
 • Enfeksiyon kontrol komitesi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın taraf olduğu görüş kararlaştırılmış sayılır. Komite kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara karşı olanlar, karşı görüş gerekçesini yazılı olarak belirtmek suretiyle karara imza atarlar.
 • Düzenli sürveyans sağlanması ,belirlenen hastane enfeksiyonlu hastaların izlenmesi ,kliniklere günlük vizitler yapılarak hastane enfeksiyonlarının erken tanısının sağlanması ,yapılan vizitelerde kliniklerce rapor edilen tüm hastane enfeksiyonlu hastalar için doldurulan Enfeksiyon İzlem Formlarından elde edilen bilgilerin bilgisayar ortamına geçirilmesi,ve standart bilgi toplama sisteminin oluşturulup güncelliğinin korunması
 • Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon (DAS) ve genel temizlik ilkeleri, izolasyon antimikrobiyal madde kullanımı gibi konularda standardizasyonun sağlanması ve bu amaçla kullanılacak kimyasal madde, araç ve gereçlerin belirlenmesi etkinlik düzeyinin düzenli kontrollerle izlenmesi.
 • Epidemik ve endemik hastane enfeksiyonu belirlenen kliniklerle ivedi işbirliği sağlayarak kaynak belirleme ve çalışmaların yürütülmesi, gerekli sanitasyon önlemlerinin alınması ve her klinik için düzenli arşiv kayıtlarını tutulması.
 • Hasta ve hasta atıkları ile doğrudan temas içinde bulunan hastane personeline yönelik eğitim programlarının oluşturulması ve yürütülmesi, enfeksiyon kaynağı olan kişilerin saptanarak tedavi ve kontrollerin takibi ile hastane ortamında çalışma alanları belirlenmesi konusunda öneriler getirilmesi.
 • Poliklinik ve kliniklerin sterilizasyon ünitesi, çamaşırhane veya diğer bölümlerin temizliğinin yapılması, denetlenmesi, tıbbi atıkların imhasında uygun önlemlerin alınmasının sağlanması, hastaların temasta bulundukları eşyaların düzenli ve sistematik denetlenmesinde belirlenen kontaminasyonlar için zamanında gerekli uyarıların yapılması.
 •  Hastanede görevli temizlik şirketi personelinin genel temizlik, yüzey dezenfeksiyonu, atık toplama ve ilaçlama gibi konulardaki bilgi, beceri düzeylerinin ve uygulamalarının denetlenmesi, gerekli görülen eğitim programlarının önerilmesi, riskli birimlerde çalışacak olanların eğitim düzeyi ve sağlık durumlarının uygunluklarının incelenmesi.
 • Enfeksiyon kontrolünde izolasyona ilişkin protokollerin belirlenmesi, birimler bazında fiziki koşullar dâhilinde uygulanabilirliğinin sağlanması.
 • Antibiyotik kullanım politikalarının oluşturulması, kliniklerle iş birliği oluşturularak bölümlere göre antibiyotik duyarlılık testinde ve eczanede bulundurulması gereken antibiyotiklerin saptanması, Kısıtlı Antibiyotiklerin Kullanımı için Konsültasyon ve onay Formu doldurularak nedene ve etkene yönelik doğru antibiyotik kullanımını belirlemek. Proflaksi için de gerekli uygulamaların belirlenmesi.
 • Çalışanlar ve hastaların enfeksiyon açısından güvenliğinden sorumludurlar.