Hasta Güvenliği Komitesi
26 Ağustos 2019

Hasta Güvenliği Komitesi

KOMİTEDE GÖREVLİ PERSONELLER: Hastane yönetimince oluşturulan komite,  hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlamak , değerlendirmek, görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapmak ve gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemek üzere düzenli aralıklarla yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanır.

Komitede hastane yönetiminden en az bir kişi bulunur.

GÖREV ALANI:

 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi,
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması,
 • İlaç güvenliğinin sağlanması,
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması,
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması,
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması,
 • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması,
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması,
 • Hasta mahremiyetinin sağlanması
 • Hastaların güvenli transferi
 • Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması
 • Enfeksiyonların Önlenmesi
 • Laboratuarda hasta güvenliğinin sağlanması

Çalışma Usul ve Esasları: Hasta Güvenliği Komitesi üyeleri Sağlıkta Kalite Standartları (SKS ) çerçevesinde, Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür. Komite düzenli aralıklarla toplanır. Olağanüstü durumlarda başkanın daveti ile toplantı yapılabilir. Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları toplantıya davet edilebilir. Toplantılarda; hasta güvenliği uygulamaları, güvenlik raporları (GRS), düşme bildirimleri vb. görev alanı ile ilgili eğitim faaliyetlerini belirler. Alınan kararlar Toplantı karar defterinde kayıt altına alınır ve Kalite Yönetim Biriminde muhafaza edilir. Üst yönetim tarafından düzenli aralıklarla yapılan Yönetim gözden geçirme toplantısında Komite tarafından alınan kararlar değerlendirilir.