T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Bor Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Bor Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İhale İlanı

Güncelleme Tarihi: 28/10/2019

İLAN

                                                                                                        BOR DEVLETHASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNDEN

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ

Taşınmaz No :

Bulunduğu yer

Pafta No

Ada no

Parsel No

Hastane Yüzölçümü m2

Hazine hissesi

cinsi

Kiralama amacı

Kira süresi

Tahmini Kira Bedeli TL(YILLIK)

Geçici teminat TL

Ek Geçici teminat TL

İhalenin tarihi

İhalenin saati

51030104879

Mehmetçik Mahallesi

50

6

46

17.016,53

Tam

Hastane

Hastane bahçesinde bulunan kantin kapalı alanı 65,70m2- dış alan (32,85 m2)ile kantin toplamı 98,55 m2 dir.Kantin iç alan :29,73 m2 dir.

2 Yıl

58.852,99

8.827,95

İstekliler son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri için ara verildikten sonra tanmini kira bedelinin %10 oranında teminat verilecektir.

04.11.2019

10.00

51030104879

Mehmetçik Mahallesi

50

6

46

17.016,53

Tam

Hastane

Hastane behçesinde bulunan 2. Çiçekçi Dükkan kapalı alanı 65,70m2 dış alan (32,85m2)ile toplamı:98,55 m2

2 Yıl

9.000,00

1.350,00

 

İstekliler son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri için ara verildikten sonra tanmini kira bedelinin %10 oranında teminat verilecektir.

04.11.2019

10:00

51030104879

Mehmetçik Mahallesi

50

6

46

17.016,53

Tam

Hastane

Berber hastane bahçesinde bulunan 3.dükkan kapalı alanı 65,70 m2 dış alan (32,85m2 ) ile toplamı:98,55m2

2 Yıl

9.000,00

1.350,00

 

İstekliler son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri için ara verildikten sonra tanmini kira bedelinin %10 oranında teminat verilecektir.

04.11.2019

10:00

Yukarıda nitelikleri ,tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d fıkrası ile 51/g fıkrası gereğince Pazarlık Usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatte İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ihale odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

1-İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dahilinde İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ satın alma servisinden 20 TL karşılığı alınabilir.

2-İhaleye iştirak edeceklerin nüfus cüzdanı suretini, T.C. kimlik numarasını, Kanuni ikametgah belgesini, teminat makbuzunu, Kantin ve Çay ocağı/kafeterya kiralama işi için;İstekli tüzel kişilik ise ilgili meslek odalarından kantin ve/veya kafeterya işletme belgesi veya kamu kurumunda kantin ve/veya kafeterya işletmeci olarak hizmet verdiğini gösteren onaylı belgeye sahip olmalıdır. Gerçek kişi 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu hükümlerine göre kantin ve/veya kafeterya ve servis sunum alanında alınmış ustalık belgesi olacaktır. Ancak katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda kantin ve/veya kafeterya ve sunum ile ilgili iş yeri açma belgesi , kalfalık kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olmalıdır . Berber yeri kiralama işi için:Gerçek kişilerin 3308 sayılı Mesleki Eğitim kanunu hükümlerine göre berberlikle ilgili ustalık belgesine sahip olmalıdır. Çiçekçilik yeri kiralama işi için :Gerçek kişilerin 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre çiçekçilik ile ilgili   ustalık belgesine sahip olmalıdır.Tüzel kişilerin, yukarıda belirtilen belgelerden ayrı olarak, vergi kimlik numarasını, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgelerin aslı veya noter tasdikli örneği veya idaremizce aslı gibidir yapılmış fotokopisini,  ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

3-Teminat mektubunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

4-İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, ihale kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektupların iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

5-Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

 

 

                                                                                                                                                                                           Uz.Dr.M.Ömür GÜNGÖR

                                                                                                                                                                                             BAŞHEKİM