Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi
09 Kasım 2020


Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi

Birimin Görev Tanımı

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülen biyomedikal mühendisliğe ilişkin iş ve işlemlerin taşrada yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak, merkez teşkilatına bilgi sunmak, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerindeki tıbbi cihazlar ile biyomedikal hizmetlerin yaşam döngüsü ve tedarik zincirine ilişkin tüm iş ve işlemlerin yürütülmesini ve il içi koordinasyonu sağlamak, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde biyomedikal depo kapsamındaki taşınırların yönetimine ilişkin görev alan tüm personele danışmanlık ve eğitim hizmeti sunmak, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde biyomedikal depo kapsamındaki ürünlerin güvenli ve verimli kullanımı sağlamak amacıyla tüm kullanıcı personele danışmanlık, eğitim hizmeti sunmak veya sunulmasını sağlamak, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı diğer birimler ile bağlı sağlık tesislerindeki biyomedikal depo kapsamındaki cihazların müşterek kullanımına ilişkin süreçleri yürütmek, Bağlı sağlık tesislerinin talepleri doğrultusunda kurulan "İl Tıbbi Cihaz Alımları Planlama Komisyonu" ve ihtiyaç tespit komisyonlarında görev almak,Biyomedikal depo kapsamındaki tıbbi cihazlar ile biyomedikal teknik hizmetlerin (bakım, onarım, metroloji, kurulum gibi) tedarik süreçlerinde teknik şartname, hizmeti ifa, muayene ve kabul süreçlerinde teknik uzman olarak görev almak.

Kurum içi kaynaklarla uygulanan ve/veya hizmet alımı yoluyla edinilen biyomedikal teknik servis ve metroloji faaliyetlerinin mevzuata uygun tedarik edilmesi, planlanması, uygulanması, refakat edilmesi, hizmeti ifa süreçlerini takip eder veya edilmesini sağlamak, Biyomedikal depo kapsamındaki cihazların hurda, kaynak geliştirme ve trampa ile geri kazanım süreçlerini teknik uzman olarak yürütmek.

Tıbbi gaz dağıtım hatları ile klinik havalandırma/temiz oda iklimlendirme sistemlerine yönelik metroloji süreçlerini yürütmek, teknik servis süreçlerinde teknik servis birimlerine destek sağlamak, tıbbi cihazlar ve biyomedikal teknik servis tedarikçilerinin ilgili otoritelerce belirlenmiş kayıt (UBB, ÜTS, satış ruhsatı, yetki gibi) ve materyovijilans süreçlerini yürütmek, Bakanlık tarafından verilen yetkiler ve İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen teknik eğitim ve uygulama süreçlerinde servis alanlarında sorumlu müdür olarak gerekli iş ve işlemleri yürütmek,  Kurum içi kaynaklarla uygulanan biyomedikal depo, biyomedikal teknik servis atölyeleri ve metroloji laboratuvarların yaygınlaştırılması, fiziki koşullarının denetlenmesi ve gereği halinde iyileştirme çalışmalarının yapılması için idareye rapor sunmak, planlanan iyileştirme çalışmalarını koordine etmek, özellikli klinik alanların (yoğun bakım, ameliyathane, temiz oda, radyoterapi ve radyoloji üniteleri gibi) yer aldığı mahallerde Bakanlık tarafından yapılan mimari ve mühendislik altyapılarına yönelik mevzuat ve standartlara uygun olarak klinik alan tasarımı süreçlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinin öncelikle MKYS olmak üzere sağlık bilgi yönetim sistemlerinde tanımlanan biyomedikal envanter ve mühendislik hizmetlerine ait veri doğruluğunu (envanter bilgileri, bütçe kodları, sözleşme ve hizmet bilgileri gibi) sağlamak üzere ilgili birimler ile koordinasyonu sağlayarak, düzenleyici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştirmek,  İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemlerinin etkin kullanımı sağlayacak düzenleyici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştirmek, Biyomedikal depo kapsamındaki envanterin akılcı yönetimine ilişkin ihtiyaç / stok fazlası, azami stok seviyesi, atıl kapasite ve ikame cihaz takibi için sağlık tesislerini takip etmek ve hastane idaresine durumu bildirerek stok yönetimi hakkında farkındalık sağlamak, Biyomedikal hizmetlerin, maliki olunan ve hizmet alımı yoluyla edinilen biyomedikal dayanıklı taşınırların akılcı yönetimine ilişkin sözleşme yönetimi, aktif çalışabilirlik süreleri, verimlilik analizleri, gerçek zamanlı envanter takibini gerçekleştirmek, raporlar ve hastane idaresine durumu bildirerek, farkındalık ve eğitim faaliyetleri düzenlemek,  İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde görevli (kadrolu, geçici görevli, sözleşmeli veya personele dayalı hizmet alım yoluyla görevli) mühendis, tekniker ve teknisyenlerin biyomedikal teknik servis ve klinik alan yönetimi faaliyetlerinde danışmanlık yapmak  ve koordinasyonu sağlamak, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinin dijital hastane yönetimi, verimlilik, kalite ve akreditasyon süreçlerinde biyomedikal mühendislik ve tıbbi teknoloji yönetimine ilişkin indikatörlerin / kriterlerin mevzuata uygun olarak işletilmesini sağlamak birimin görev tanımları arasındadır.